hydina
GYRON - hydinárska farma a liaheň kurčiat - 30 rokov odbornej práce
hydina
GYRON - hydinárska farma a liaheň kurčiat - liahnutie špeciálnych druhov kurčiat do voľného výbehu
hydina
GYRON - hydinárska farma a liaheň kurčiat - 30 rokov odbornej práce
hydina
GYRON - hydinárska farma a liaheň kurčiat - 30 rokov tradície v chove hydiny
 • Obchodné podmienky - Dôležité informácie

Obchodné podmienky - Dôležité informácie


CENY HYDINY SÚ OVPLYVŇOVANÉ HLAVNE KURZOM EURA, CENAMI KRMÍV A ENERGIÍ.
Cenník má aktuálnu platnosť k danému dátumu. Pre dlhšie časové obdobie má iba informatívny charakter.

Prosíme zákazníkov, aby brali do úvahy, nie vždy je možné zabezpečiť odber viacerých druhov hydiny naraz v jeden termín. Nie je to vždy možné z organizačných, ale i z veterinárnych dôvodov. V jeden termín odberu je často možné prevziať len jeden druh objednanej hydiny. Prosíme Vás preto, aby ste na túto skutočnosť pamätali už pri objednávaní . Objednávka, ktorú obdržíme, či už písomnou , telefonickou, alebo elektronickou formou, sa považuje za záväznú pre Vás i pre GYRON - HYFA, s. r. o. (ďalej len GHF). Pretože sa jedná o tovar špecifický - živý, nie je možné už z Vašej strany v čase dodania, ale ani päť pracovných dní pred ním, odstúpiť od prevzatia objednaného tovaru. Pokiaľ by ste si tovar v tomto čase odmietli prevziať a zaplatiť, môžeme Vám účtovať zmluvnú pokutu vo výške 100€ + úhradu všetkých vzniknutých škôd. Pokiaľ budete chcieť znížiť množstvo objednaného tovaru, alebo zrušiť objednávku, môžete tak urobiť, ale najneskôr päť pracovných dní pred termínom dodania tovaru. O termíne dodania tovaru sa môžete informovať v prevádzkach GHF.. Službu "zmena záväznej objednávky" vám vykonáme zdarma na naše náklady v prípade, že chcete množstvo objednaného tovaru záväzne zvýšiť. Termín dodávky môže GHF zmeniť až do 30 dní oproti Vami objednanému termínu, v závislosti od druhu hydiny a termínu podania objednávky, o čom Vás budeme čím skôr informovať. Vašu objednávku považujeme za záväznú bez spätného vyrozumenia o zaevidovaní a automaticky ste zaradený do evidencie. Na odber Vami objednanej hydiny Vás vyzveme telefonicky, prípadne písomne. Obvykle 1 až 5 dní pred odberom. Touto výzvou Vám oznámime cenu, presnú hodinu a dátum odberu hydiny. Miesto odberu konkrétne spresníme. Výzvu si prineste so sebou, ak je v písomnej forme, na miesto odberu v dohodnutom termíne. Pokiaľ sme Vami podanú objednávku nezaevidovali z akýchkoľvek dôvodov, budeme Vás o tom čím skôr informovať. Na niektorú hydinu a za okolností uvádzaných v tomto texte "Pred objednávkou", objednávku zo strany GHF nie je možné prijať. Na túto skutočnosť ste upozornení pri zadávaní objednávky v sprievodnom texte pred objednávkou.

Reklamácia

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Nato, aby bolo nepochybné, že prípadné uplatnenie reklamácie je oprávnené, je bezpodmienečne nutné dodržať tieto záručné podmienky. Pokiaľ nebudú dodržané tak, ako sú v jednotlivých bodoch, vystavujete sa nebezpečenstvu neuznania vašej prípadnej reklamácie!

Všetka naša hydina na výkrm / kačky, husi, perličky, brojlery, holokrčky a kalimerá / je nesexovaná!

1. Odchovne musia mať hladké umývateľné steny aj strop / cement.omietka + olej.náter, prípadne dlaždice /. Podlaha hladký umývateľný povrch.
2. Bude vykonaná účinná dezinfekcia všetkých priestorov, v ktorých sa hydina bude pohybovať, vrátane prepravného zariadenia, a to tak, aby bolo zabránené výskytu a šíreniu epidemiologických ochorení hydiny.
3. Bude vykonaná karanténa hydiny počas 28 dní od zakúpenia / hydina nesmie prísť do styku s inou hydinou a jej výkalmi, aby sa zabránilo prenosu chorôb od inej hydiny na druhú hydinu, obnovuje sa celý kŕdeľ naraz /.
4. Hydinu je nutné kŕmiť iba krmivami, zodpovedajúcimi tej ktorej kategórii.
5. Pri prvých príznakoch akejkoľvek zmeny v správaní a zmeny v kondícii hydiny sa okamžite obrátiť na vášho veterinárneho lekára so žiadosťou o vyšetrenie, príp. začatí liečby a nechať si vystaviť protokol o záveroch vyšetrenia.
6. V prípade úhynu hydiny, odoslať hydinu do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu k odbornému vyšetreniu, s tým, aby v pitevnom protokole bolo vyznačené, koľko kusov hydiny bolo doručených.
7. Farmu GYRON - HYFA ihneď písomne informovať o zmene zdravotného stavu a výsledkoch vyšetrení, príp. úhynu hydiny, počtu kusov a odoslanie vzoriek štátnemu veterinárnemu a potravinovému ústavu.
8. Dodržiavať zásady zoohygieny v chove a zásady odchovu a výkrmu.
9. Ak bude preukázateľné z vyšetrenia štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, že vada bola spôsobená dodávateľom, nahradí dodávateľ plnú výšku ceny, za ktorú používateľ uvedenú reklamovanú hydinu zakúpil.
10. Pri reklamácii je nutné predávajúcemu predložiť doklad o nákupe tovaru.

PRED OBJEDNÁVKOU      

 • Hydinu je potrebné podľa počtu kusov vopred objednať na základe informácií v texte "Pred objednávkou". Násadové vajcia je potrebné vopred objednať.
 • Na staršie kuričky, kurčatá, morky a perličky predávané na farme v Banke, nie je potrebné brať objednávky pri menších množstvách, predaj sa uskutočňuje vo vopred určených termínoch, o aktuálnosti ktorých sa zákazník vo vlastnom záujme, sám vopred včas informuje.
 •  Farbu peria si je možné vopred objednať podľa informácií o dostupnosti   jednotlivých druhov.FARBA PERIA NIE JE ZÁVÄZNÁ ! 
 • Objednávky prijímame pre daný mesiac. 
 • Presný termín odberu Vám telefonicky alebo písomne oznámime (min. 1 deň pred  odberom). 
 • Hydinu neposielame poštou ani železnicou. Násadové vajcia zasielame aj na dobierku doručovacou službou, ale len na vlastnú žiadosť a zodpovednosť objednávateľa. Množstvo 30 kusov z každého druhu u násadových vajec je považované ako balíček jedného druhu násadových vajec
 • Expedičné náklady a balné pri násadových vajciach odosielaných v SR do 10kg hmotnosti balíka je: 

  Za jednu krabicu je poštovné 3 € a expedičné a balné podľa množstva krabíc, takže celková suma sa vypočíta z uvedeného poštovného a konečná suma vrátane expedičných nákladov a balného je uvedená v priloženom texte:

  Poštovné a balné pri násadových vajciach 2024

  Kalkulácia s DPH na jednu krabicu balenia, t. j. od 30 do 60 násadových vajec

   

  Spolu jedna krabica poštové 3 eur , expedičné a balné 8 eur = 11€ s DPH

  1 krabica – od 30 do 60 vajec = 11 s DPH                                  6,67 bez DPH

  2 krabice – od 61 do 120 vajec = 14,00                                  9,16

  3 krabice – od 121 do 180 vajec = 17,00                                11,66

  4 krabice – od 181 do 240 vajec = 20,00                                14,16

  5 krabíc – od 241 do 300 vajec = 23,00                                  16,66

  6 krabíc – od 301 do 360 vajec = 26,00                                  19,16

  7 krabíc – od 361 do 420 vajec = 29,00                                  21,66

  8 krabíc – od 421 do 480 vajec = 32,00                                  24,16

  9 krabíc – od 481 do 540 vajec = 35,00                                  26,66

  10 krabíc – od 541 do 600 vajec = 38,00                                29,16

   

  Pre CZ

  1 krabica –  od 30 do 60 vajec    = 390Kč                                   

  2 krabice –  od 61 do 120 vajec  = 480Kč        

  3 krabice – od 121 do 180 vajec = 570 Kč                              

  4 krabice – od 181 do 240 vajec = 660 Kč                             

  5 krabíc – od 241 do 300 vajec   = 750 Kč                              

  6 krabíc – od 301 do 360 vajec   = 840 Kč      

 • Pri ťažších balíkoch vás budeme telefonicky kontaktovať o cene
 • Pri objednávke nad 180 násadových vajec požadujeme platbu vopred na predfaktúru. Pri dodaní zaplatíte iba expedičné náklady a poštovné
 • Pri zadávaní objednávky nezabudnite uviesť meno a priezvisko, požadovaný termín odberu, taktiež poštovú adresu a telefónne číslo, kde ste vždy zastihnuteľný. 

Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre obe strany. GYRON - HYFA, s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok.

logo